BERIKUT INI LANGKAH MELAKUKAN AQIQAH MENURUT AGAMA ISLAM

Aqiqah itu berarti memutus dan melubangi, dan ada pula yang menyiarkan bahwa akikah adalah seri bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong, & dikatakan pun bahwa akikah merupakan serat yang dibawa si budak ketika wujud. Adapun maknanya secara syari’at adalah fauna yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang trendi lahir. Pengarang kitab Mukhtar Ash Shihhah mengatakan: " Al-'Aqiqah atau Al-'Iqqah mempunyai adalah sabut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia atau binatang. Dinamai pula daripadanya hewan yang disembelih untuk budak yang trendi lahir pada hari keseminggunya.

1. Rendah Hukumnya

Aqiqah hukumnya merupakan sunnah muakkad, sekalipun orang tua dalam kondisi sulit. Aqiqah dilakukan per Rasulullah saw. dan getah perca sahabat. Berikut adalah hadits-hadits tentang mengakikahkan anak yang baru menyembul.

1. Rasulullah saw saw. menitahkan:

“Setiap balita tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama” [HR Abu awud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Putra Majah no. 3165 dsb dari saudara Samurah bin Jundub r. a.. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, Syaikh al-Albani dan Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam kitab al-Insyirah Fi Adabin Nikah hlm. 97]#@@#@!!.

2. Ashhabus Sunan menerangkan:

Bahwa Rasul saw. meng-aqiqahkan Hasan serta Husain (cucunya dari Fathimah - pen) masing-masing seekor kambing qibasy.

3. Dan dari Salman bin Pemandu Ash-Dhabiey, kalau Nabi saw. bersabda: "Untuk anak laki-laki aqiqahnya. Tumpahkanlah atasnya darah, serta hilangkanlah daripadanya kotoran serta najis. " (Riwayat Al-Khamsah).

4. Hadits dalam shahih Bukhari

Di setiap anak bersama aqiqahnya, dipastikan sembelihlah fauna dan hilangkanlah gangguan darinya.

5. Hadits riwayat Debu Daud

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan tersebut agar beraqiqah dua ekor kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk balita laki-laki serta seekor wedus untuk bocah perempuan.

6. Hadits sejarah Malik dan Ahmad

Fatimah Binti Nabi SAW (setelah melahirkan Patut dan Husain) mencukur rambut Hasan & Husain lalu ia menzakatkan dengan perak seberat timpalan rambutnya.

tujuh. Hadits sejarah Abu Daud dan Nasai

Barang siapa diantara kamu ingin beribadah mengenai anaknya patut dilakukan aqiqah untuk bani dua ekor kambing yang serupa umurnya serta untuk bujang perempuan seekor kambing.

2. Aqiqah Untuk Anak Laki-Laki serta Anak Cewek

Yang afdhal untuk bani disembelihkan dua ekor kambing/domba yang seiras dan umurnya bersamaan. & untuk bani perempuan 1 ekor.

Daripada Ummu Karz Al-Ka'biyah mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. berkata:

" Untuk anak laki-laki dua ekor wedus yang mirip, dan untuk anak cewek satu ekor. " Serta dibolehkan mono ekor domba untuk bani. Rasulullawh saw. pernah berbuat yang demikian untuk Hasan dan Husain r. a., seperti saat hadits yang lalu.

“Dahulu kami dimasa jahiliyah jikalau salah seorang diantara aku mempunyai anak, ia menggorok kambing & melumuri kepalanya dengan resam kambing tersebut. Maka sehabis Allah mendatangkan islam, kita menyembelih kambing, mencukur / menggundul kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. ” [HR. Abu Daud juz 3 hal 107].

Di hadits lain yang berisikan mengenai sejarah aqiqah yang diriwayatkan oleh Pelerai demam Hibban “Dari Aisyah ia berkata ‘Dahulu orang sosok pada peluang jahiliyah asalkan mereka beraqiqah untuk seorang bayi, itu melumuri kapuk dengan resam aqiqah, lalu ketika memotong rambut si bayi tersebut melumurkan pada kepalanya’. Maka Nabi saw bersabda, ‘Gantilah darah itu dengan minyak wangi. ’” [HR Ibnu Hibban juz 12 hal 124].

3. Zaman Penyembelihan

1. Jika memungkinkan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ke-7. Apabila tidak, maka pada hari ke-14. Dan jika yang demikian masih bukan memungkinkan, dipastikan pada hari ke-21 atas hari kelahirannya. Jika tetap tidak mengizinkan maka pada kapan aja. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dikatakan:?????????????????????????????? "Disembelih pada hari ketujuh, & pada hari ke-empatbelas, serta pada hari kedua persepuluhan satu. "

Rangkaian Berikutnya:

- Memberikan anak nama

- Mencukur rambutnya.

- Bersedekah seberat timbangan rambutnya.

2. Tentang hal syarat hewan kambing yang dapat jadi aqiqoh ini sama beserta syarat hewan qurban (kurban) sbb:

- Kambing: simpan berusia 1 (satu) tahun dan masuk usia (dua) tahun.

- Domba: siap berusia 6 (enam) kamar dan merembes bulan ke-7 (tujuh).

- Tidak larat ada warga badan hewan yang kekufuran.

- Dagingnya tidak piawai dijual.

4. Bersamaan Rumpang Qurban serta Aqiqah.

Daripada sini tampak pertanyaan, ialah bolehkah mengikat niat aqiqah dan persembahan? Bila sesuatu itu diperbolehkan apakah secara otomatis persembahan yang dilakukan sekaligus siap menggugurkan imbauan akikah? Hal hal ini ada dua pendapat:

Qurban yang ia tunaikan tersebut bisa sekaligus diniatkan aqiqah dan menghapuskan anjurannya. Ide ini merupakan opsi yang disampaikan sama Mazhab Hanafi dan salah satu riwayat Ahmad. Dari kurung tabi’in, Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Qatadah, sependapat dengan pantauan ini. Mereka berargumentasi, intisari kedua kebiasaan sama, yaitu mendekatkan bangun kepada Tuhan swt. dengan perantara sembelihan hewan. Keduanya bisa saling melengkapi dan menimbun. Kasus hukumnya sama pada shalat tentu di Masjid disertai dengan niat shalat sunah tahiyyatal masjid. Mantan mufti Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Ibrahim, mengangkat opsi ini.

Kedua kebiasaan itu bukan boleh disatukan dan bukan bisa menjatuhkan salah satunya. Qurban adalah qurban dan aqiqah adalah aqiqah. Pendapat ini disampaikan oleh Mazhab Maliki, Syafi’i, serta salah satu riwayat Mazhab Ahmad. Alasan yang mereka kemukakan, yaitu masing-masing dari akikah dan kurban memiliki wujud yang berbeda. Maka itu, satu tentu lain bukan boleh digabung. Latar belakang serta motif di balik kesunnahan ke-2 ibadah tersebut pun bertelingkah. Jadi, tenang tepat disatukan. Misalnya, denda yang formal di haji tamattu' serta denda yang berlaku dalam fidyah. domba aqiqah bandung